THL2 Pittenhart - schwerer VU bei Grammelberg, 1 Person ex - Amerang 40/1, 40/2, 11/1, 89/1, 27 Mann, 6 Bereitschaft
DSCF3384
DSCF3385
DSCF3386
DSCF3387
DSCF3388
DSCF3389
DSCF3390
DSCF3391
DSCF3392
DSCF3393
DSCF3394
DSCF3395
DSCF3396
DSCF3397
DSCF3398
DSCF3399
DSCF3400
DSCF3401
DSCF3402